Inntektsvekst i jordbruket – men bøndene er ikkje fornøgde

Inntektene per årsverk i jordbruket auka med 2 prosent i 2016, viser nye tal. Landbruks- og matministeren er fornøgd, men bøndene er absolutt ikkje einige.

Inntektsauken var 8 prosent på Jæren, 7 prosent på Vestlandet, 11 prosent i Trøndelag og 1 prosent i Nord-Noreg.

Gardbrukarar på Austlandet hadde ein nedgang i jordbruksinntektene på 6 prosent frå 2015 til 2016 og tente i gjennomsnitt 340.200 kroner. Gjennomsnittleg auke i jordbruksinntekt for landet under eitt var på 2 prosent.

Det viser driftsgranskningstal frå Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) som vart lagt fram torsdag.

– Eg er fornøgd med at inntektsauken i jordbruket var høgare enn den generelle lønnsauken også i 2016, sa landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) då tala vart lagt fram.

Bøndene ueinige

Norsk Bonde- og Småbrukarlag skriv derimot det stikk motsette i ei pressemelding seinare torsdag. Slik dei ser tala bremser jordbruksinntektene kraftig opp.

– Inntektsveksten i jordbruket på 2.800 kroner per årsverk frå 2015 til 2016 er svakare enn forventa og mindre enn andre grupper i samfunnet som fekk 8.800 kroner. Dette er altfor svakt. Dette følgjer ikkje opp Stortingets vedtak om at inntektsforskjellen mellom jordbruket og andre yrkesgrupper skal reduserast, seier leier Merete Furuberg i Småbrukarlaget.

Ho får støtte frå Bondelagsleiar Lars Petter Bartnes.

– Inntektsveksten vi ser i driftsgranskingane er svak og noko dårlegare enn forventa. Fleire produksjonar, særleg sau og lam, slit med overproduksjon, og kornavlingane var ikkje like gode som i 2015, seier han.

Landbruksoppgjer

Bondelaga meiner tala også viser at forskjellar i inntektsnivå og inntektsutvikling mellom bruksstørrelsar framleis er eit problem i det norske landbruket.

Mens store mjølkebruk opplevde ein inntektsvekst på 20.400 kroner per årsverk, får små bruk ein tilsvarande vekst på 8.400 kroner, ifølgje Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

– Dette er eit klart brot med Stortingets vedtak om å legge til rette for ein variert bruksstruktur. Norsk Bonde- og Småbrukarlag forventar at regjeringa framover følgjer opp Stortingets vilje og viser større vilje til å rette opp dette, seier Furuberg, som varslar at dette vil bli ei av deira hovudsaker i kommande jordbruksoppgjer.

Driftsgranskingane i jord- og skogbruk er ei årleg rekneskapsundersøking blant tilfeldig utvalde gardsbruk frå heile landet. I 2016 var det med totalt 920 bruk. Tala dannar delar av grunnlaget for neste års jordbruksoppgjer.

(©NPK)

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Arbeidsgjevarar skyr folk med arbeidstrening via Nav

Arbeidsgjevarar vil heller tilsetja folk som har gått arbeidsledige, enn folk som har hatt arbeidstrening via Nav, viser ein forskingsrapport frå Nova.

16 OECD-land brukar meir enn Noreg på offentleg velferd

Noreg toppar ikkje lista over kor stor del av BNP ulike land brukar på offentleg velferd. 16 OECD-land er før oss, ifølgje den danske fagforeininga 3F.

VG: Regjeringsforhandlingane startar 2. januar 

Forhandlingane om regjeringssamarbeid startar 2. januar, og fredag 19. januar er ein sannsynleg dato for at den nye regjeringa er klar, skriv VG.

Rentepanel: – Rentefesten vil vara lenge

Professor Ragnar Torvik meiner fallande bustadprisar og rekordhøg gjeldsbelasting hindrar Noregs Bank i å auka renta raskt eller mykje.

Tek i bruk anlegg for 4,9 mill kroner

Klar for ny sesong i Hyttehola

Hyttehola er eit fleirbruksanlegg til 4,9 millionar der idrettslaget og skyttarlaget i Sunnylven står skulder ved skulder.

Politiet i Møre og Romsdal

Brann og politi i same sentral

Tricia Boutté-Langlo:

Heidra svigerfaren med bursdagssong

Den amerikanske songarinna inviterte til julekonsert saman med Ytre Suløen i Stranda kyrkje søndag.