Bedriftsbesøk i Stordal Frå venstre: Stortingsrepresentant Oskar Grimstad (Frp), stortingsrepresentant Helge Orten (H), dagleg leiar i Lotics, Vibeke Evensen og fiskeriminister Per Sandberg, studerer grønsaker som får næring frå avfallsprodukt etter smoltproduksjon.
(Foto: Johan Behrentz)

Bedriftsbesøk i Stordal Frå venstre: Stortingsrepresentant Oskar Grimstad (Frp), stortingsrepresentant Helge Orten (H), dagleg leiar i Lotics, Vibeke Evensen og fiskeriminister Per Sandberg, studerer grønsaker som får næring frå avfallsprodukt etter smoltproduksjon. Foto: Johan Behrentz

Møre og Romsdal fylkeskommune

Millionstøtte til vekst i Stordal

Etter å ha behandla saka tysdag, har Regional- og næringsutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune vedteke å løyve to millionar kroner til prosjektet «Vekst i Stordal».

Fylkeskommunen skriv på heimesida si at omstillingsprosjektet blei starta i 2014 etter at møbelindustrien flagga og bygda sat att med tomme industribygg og stigande arbeidsløyse.

Arbeidet så langt har resultert i 50 nye arbeidsplassar, og med den siste løyvinga har Stordal mottatt til saman ni millionar kroner frå fylket.

Utviklar vidare

Leiar i regional- og næringsutvalet, Runar Vestheim, seier at prosjektet har utvikla seg til å bli noko meir enn eit tradisjonelt omstillingsprosjekt.

– Arbeidet handlar ikkje lenger berre om å dempe ei krise eller å berge eit lokalsamfunn, seier han.


Avslag på konsesjon kan velte framtidsertta satsing i Stordal

Norsk Sjømat vil satse stort på oppdrett

Mykje står på spel om ikkje Norsk Sjømat får dei fire oppdrettskonsesjonane dei har søkt om.

Fylkeskommunen nemner blant anna etableringa av Stordal Aquaproduksjon AS, der både Norsk Sjømat Holding AS og AquaGen er involvert, som eit av dei største investeringsprosjekta. Som Sunnmøringen har skrive tidlegare, ønskjer selskapet å investere 385 til 400 mill. kroner.

– For å lukkast med omstillingsarbeid må ein ta utgangspunkt i dei områda der lokalsamfunn har eit fortrinn, anten det er i naturressursar, infrastruktur, næringskultur eller i folk med engasjement og kompetanse. Prosjektet Vekst i Stordal har arbeidd slik, og vi ser det som sannsynleg at ei forlenging av prosjektet vil skape ytterlegare nye arbeidsplassar for Stordal og regionen, seier regional- og næringssjef Bergljot Landstad.

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Mykje skrål, lite ull

I går låg det ein liten lapp i postkassa vår ute på Fjørstad. Det er tid for kåring igjen, og det var då det gjekk opp for meg:

RENO-konkursen og ÅRIM

Konkurs byr på utfordringar

Reno-konkursen kan by på nokre utfordringar for drifta i ein kort fase før ein for til permantte løysingar.

Manifest mot mobbing

– Vi må vise oss som rollemodellar

Tilstandsrapporten om Stranda-skulen i kommunestyret vart til ein engasjert debatt om rolla kvar einskild strandar har som rollemodell for barn og unge.

1-5

Stranda tapte

Det vart tap også denne gongen for A-laget til Stranda

Demensaksjonen 2017

- Ta godt imot oss!

Klasse 10A ved Stranda ungdomsskule oppmodar strandarane til å ha godt med kontantar når dei i helga kjem på døra.

Sunnylven

Sunnmørsstemne i helga

Hellesylt Ungdomslag arrangerer Sunnmørsstemnet for barn i helga.

Kommunestyret

Ny viltnemd i Stranda

Kommunestyret i Stranda vedtok i ettermiddag samrøystes ny viltnemd.

Sjukefråværet andre kvartal 2017

Stabilt sjukefråvær i fylket

Forvaltningsplan for rovvilt

Vil ha bort jerven