Tettpakka saksliste for dei folkevalde

Sjå dagens kommunestyret direkte

Dagens kommunestyremøte er pakka med saker om kommunale gebyr.
New Articles

Sendinga kan du sjå her

Saksliste

088/19 - 19/11445 - Godkjenning av innkalling og sakliste

089/19 - 19/11446 - Referatsaker

090/19 - 19/10702 - Kommunale gebyr - Sjølvkostområde - 2020

091/19 - 19/10705 - Kommunale gebyr etter matrikkellova, konsesjonslova og plan- og bygningslova - 2020

092/19 - 19/10708 - Kommunale gebyr - Brøyting av private veger etter avtale - 2020

093/19 - 19/10748 - Betaling av omsorgstenester i Stranda kommune 2020

094/19 - 19/10706 - Betalingssatsar SFO 2020

095/19 - 19/10686 - Betalingssatsar barnehage 2020

096/19 - 19/10688 - Betalingssatsar kulturskulen 2020

097/19 - 19/10936 - Leigesatsar for Strandahallen og Stranda ungdomsskule 2020

098/19 - 19/10597 - Eigengodkjenning - Detaljregulering for Reset, del av GBNR 46/47, Hevsdalen

099/19 - 19/10599 - Kjøp av grunn til ny brannstasjon Geiranger

100/19 - 19/10669 - Sal av grunn til Brødrene Maraak Eigedom as i Geiranger

101/19 - 19/11292 - Budsjettendring - fordeling av lønnspott 2019

102/19 - 19/9962 - Stranda hamnevesen - økonomirapport 2. tertial 2019

103/19 - 19/11171 - Stranda kommune - Økonomirapport 2. tertial 2019

104/19 - 19/10489 - Finansielle måltall for Stranda kommune

105/19 - 19/10903 - Friluftsrådet - organisasjonsform etter ny kommunelov

106/19 - 19/9604 - Endring av selskapsavtale Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal ved verknad frå 01.01.2020

107/19 - 19/2669 - Retningslinjer for tilrettelegging for rednings og slokkemannskap

109/19 - 19/10546 - Søknad om fritak som medlem i kontrollutvalet i Stranda

110/19 - 19/10948 - Lovlegklage - Val av kontrollutval for perioden 2019 - 2023

111/19 - 19/9932 - Felles forliksråd Stranda og Sykkylven og val av medlemmer for perioden 31.12.2019 - 31.12.2020

112/19 - 19/10650 - Oppnemning av medlemmar til representantskapet i Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS

113/19 - 19/10445 - Val av utval for perioden 2019 - 2023

114/19 - 19/11627 - Tilpassing til lovpålagt krav om selskapsmessig skille