Kommuneplanen

Treng fleire gravplassar

Medan Liabygda har nok areal til gravplassar, er det trong for fleire plassar i andre bygder.

Det er nok gravplassar ved Liabygda kyrkje, men ved dei andre bygdene i Stranda er det i arealplanen sett av fleire gravplassar  Foto: Johan Behrentz

New Articles

Det går fram av forslaget til ny kommuneplan for Stranda. I Geiranger er det ikkje sett av nytt areal, og det er utfordrande å finne nytt. Det vart vurdert å leggje inn eit areal aust for kyrkja, men dette vart frårådd av Riksantikvaren, og ligg også innanfor avgrensinga av den pågåande områdeplan for Geiranger sentrum.