Eldreomsorg

- Klarer ikke utfordringene

Kommunenes utfordringer i eldreomsorgen er formidable i tiden som kommer og min påstand er at kommune-Norge får store vanskeligheter med til å klare den jobben som forventes .

Tåler ikke Kommuneøkonomien tåler ikke de store utfordringer som et sterkt økende antall eldre vil bety for kommunene, mener lederen i pensjonistforbundet.  Foto: Colourbox.com

leder Mellvinn Steinsvoll er leder i pensjonistforbundet i Møre og Romsdal. 

Meiningar

Frem mot 2040 vil antall eldre over 80 år i Norge, øke med ca. 50%. Slik situasjon fremstår i dag, er det svært få kommuner om noen, som har tatt denne utvikling alvorlig nok. Allerede i dag ser vi at menge kommuner er på leting etter tiltak som på kort sikt kan avhjelpe situasjon. I mange kommuner er utfordringene allerede så store at det blir nødvendig å gå over grensene til andre kommuner for å kjøpe omsorgsplasser. Forholdene innenfor egne kommunegrenser er uholdbare og til dels lovstridige.


Slippen kjem attende

- Dette har vi venta på

- Eg er glad for at partia held lovnadene sine. Dette er kjempebra, seier pensjonistleiar Jeppe Jelle i Stranda.


Ikke se tilbake

Å lete etter grunner til at svært mange kommuner er kommet i denne vanskelige situasjon, har kanskje ikke så mye for seg, vi alle vet at det blir svært vanskelig å gjøre noe med den tid som har gått og med de tiltak som skulle vært satt i verk i den tiden som har gått. Jeg vil likevel tillate meg å peke på følgende fire forhold:

1. De aller fleste av oss har visst at det høye antall fødsler på 1930-40 og 50 tallet, sammen med en

     høyere levealder, på et tidspunkt ville bety at vi ble flere eldre med omsorgsbehov på forskjellige nivå.

2. Mangel på realistiske planer/eldreplaner som har tatt kunnskapen om den fremtidige krevende

    situasjon på alvor.

3. For liten vilje til å prioritere kjente fremtidige behov og utfordringer innen eldreomsorgen. 

4. En kommuneøkonomi som ikke står i forhold til de oppgaver kommunene har fått tildelt av staten.

Skjære ned

Forsking: 65.000 eldre utsette for vald

Ny forsking indikerer at rundt 65.000 personar som bur heime, har blitt utsette for vald eller overgrep etter at dei fylte 65 år.

Utfordringene i eldreomsorgen er kjent men hva skjer?

Kommuneøkonomien tåler ikke de store utfordringer som et sterkt økende antall eldre vil bety for kommunene. Kommunene blir tvunget til enten å skjære ned gode trygge tilbud, finne billigere løsninger eller pålegge innbyggerne mer skatt. Den siste tid har vi sett at kommuner i mangel på penger, har følt seg tvunget til å innføre eiendomsskatt for å komme i balanse.

Under behandlingen av kommunebudsjetter like før jul 2017, så vi flere kommuner som til tross for at de er klar over de stor utfordringer som eldreomsorgen genererer i tiden framover, legger ned sårt tiltrengte sykehjemsplasser.

Sykehjem

Budsjett 2018 og økonomiplanen

Tverrpolitisk semje

Formannskapet ønsker å prioritere mellom anna helsestasjonen for ungdom i budsjettet 2018 og oppstart på Solbakken i økonomiplanen.

Bo hjemme lengst mulig, er blitt et fint uttrykk. Ja, en godt utbygd  hjemmebasert omsorg med hjemmehjelp og hjemmesykepleie, kan sammen med omsorgsboliger med såkalt heldøgns omsorg, være bra som trinn i omsorgs- trappa, men kan aldri erstatte sykehjemsplasser.  Dessverre er situasjon den at trygge sykehjemsplasser i mange kommuner blir erstattet av omsorgsboliger med såkalt heldøgns pleie. Dette er i stor grad økonomisk motivert. Når det gjelder økonomien i dette, er det ingen ting som tilsier at det blir billigere for den norske pengesekken, det som skjer er at en flytter kostnader fra en del av den norske statskasse til en annen. For beboeren blir det dyrere i og med at det skal betales husleie.


Elevar frå Stranda vg. skule besøkte dei eldre

Skapte matlukt og glede på Solbakken

Det var matlukt i alle korridorar på Solbakken omsorgsbustader under Fårikålens dag.


Pensjonistene bekymret

Pensjonistforbundet Møre og Romsdal, er bekymret for mange kommuners muligheter til å klare de utfordringer eldreomsorgen genererer allerede i dag. Når en går videre i de realiteter som vil komme de neste 15- 20 årene, er ikke ordet bekymret sterkt nok.

Tilbud om trygghet for god omsorg og pleie når behovet oppstår, er et av de viktige områder kommune-Norge har som oppgave.  Verdighet er et annet viktig område som forventes av vår gode velferdsstat. Vi er de aller fleste av oss opptatt av å bli behandlet med verdighet.

Dårlig formulert

Den siste tiden har vi fått melding om at kommuner sender ut brev til eldre klare mennesker som er så dårlig formulert at de lett blir oppfattet som forsøk på overformynderi. Budskapet skal være sikkerhets-motiverende, men ender opp med sterk irritasjon og mistillit blant de som mottar det.

Fra annet kommunehold får vi meldinger om at kommuner i sin ROS-analyse (Risiko og sannsynlighetsanalyse), går løs på eldre folks verdighet ved å fjerne komfyrer, kaffetraktere, fyrstikker og lightere fra omsorgsboliger som folk leier. 

Pensjonistforbundet Møre og Romsdal som pensjonistenes interesseorganisasjon, tar innspillene alvorlig. Vi er opptatt av at velferdsstaten Norge og norske kommuner skal bli oppfattet som troverdige.

Jeg ønsker dere alle et riktig godt nyttår og takker dere for de mange henvendelser og innspill i 2017. Vi har som mål å gjøre vårt beste for våre medlemmer også i 2018.

Mellvin Steinsvoll

Styreleder Pensjonistforbundet Møre og Romsdal