Historien om tre saker i formannskapet/kommuneplanutvalet

Hofseth Aqua sine oppdrettsanlegg i Stranda, og det nye Urdaneset (i rødt). 

Meiningar

Den 4. juni var jeg tilhører på møte i formannskapet og kommuneplanutvalget (samme medlemmer som formannskapet).

Til behandling bl.a:

1.

Arbeidsmøte i styringsgruppa for " Det store bildet" - drøfting av skisser for bærekraftig verdikjeder på sjø og land.

Visjonen var bl.a. Nullutslipp til sjø.

Etter å ha hørt denne innledningen, ble vi tilhørere sendt på gangen. Ordfører viste til bestemmelser i bl.a offentlighetsloven. Vi tilhørere ble vel ikke særlig klokere av begrunnelsen. Men ok. Møtet var lukket i 2 timer.

Etter at vi tilhørere ble sluppet inn igjen, ble disse saker bl.a behandlet:

2.

Søknad fra Hofseth Aqua AS om ny lokalitet oppdrettsanlegg Urdaneset. Høringsuttalelse fra Stranda kommune.

Det var på mange måter en god og nyansert debatt om saken. Positive og negative sider ble drøftet.

Det ble bl.a opplyst følgende konsekvenser og usikkerheter knyttet til aktuelle søknad om oppdrettsanlegget:

- idag inntekt til Stranda pr. år kun ca kr 500.000.- fra eksisterende anlegg. Ingen økte inntekter ved utbygging av omsøkte

- antall nye arbeidsplasser blir få. Kanskje noen deltidsansatte med usikker bosted

- stor usikkerhet knyttet til stor forurensning i sjø; lakselus, biomasse fra avføring fisk/ fiskefor samt rømming

- stor usikkerhet knyttet til skjemmende lys og øvrig visuell forurensning både for folk på Stranda og for ferge/Hurtigrute- og cruiseturister.

- stor usikkerhet knyttet til ødeleggelse av gyteplasser

- stor usikkerhet knyttet til ødeleggelse av fiskeplasser

Hofseth Aqua AS har adresse i Ålesund. De reelle eiere av bedriften har postboksadresse i Vadsø og eies i stor grad av japanere og kinesere.

Representanten fra Frp, Frank Sve, hørte på dette og var fortvilet. Han reiste seg sakte opp fra en tilnærmet vannrett posisjon i stolen. Han var i tvil om han skulle kommentere dette han kalte "tøvet". Men han talte og som vanlig ganske lenge.

Frank Sve`s sammenblanding av arbeidsplassene i Svemorka/fiskeforedling og aktuelle søknad var ikke lett å skjønne. Dette fordi all fisken som produseres i Storfjorden eksporteres ut fra vår region. Fiskeforedlingsbedriftene her på Stranda henter i hovedsak fisken de bruker fra bedrifter i Nord Norge.

Formannskapet var delt i synet på saken. Med fire mot to stemmer vedtok møtet å tilrå konsesjon. Dette til tross for at de nettopp i møtet foran diskuterte "Nullutslipp til sjø".

Og de tok ingen forbehold i vedtaket om godkjennelse av forslag til arealplan, som nå skal på ny høring. Politikerne ønsker folkelig engasjement og medvirkning. Da er det vel ikke klokt på denne måten inndirekte å varsle at man uansett ikke vil lytte på innsigelser og velbegrunna motargumenter under neste behandling av arealplanen.

Dette også sett i sammenheng med at rådmannen i sin innstilling korrekt påpeker at søker på dette punkt (arealplan) har gitt feilinformasjon.

3.

Andre gangs offentlige ettersyn av Stranda kommune sin arealdel.

Det ble enstemmig vedtatt å legge arealdelen ut til offentlig ettersyn for 2. gang.

I saksframlegget fra rådmannen framgår at det "skal svært sterke grunner til å ta inn endringer som medfører 3. gangs ettersyn - dette både ut fra tidsbruk og kostnader" .Her er det ikke henvist til noen lovhjemmel. Under enhver omstendighet er dette en anførsel som svekker det folkelige engasjement og som jo politikerene sier de ønsker styrket.

Jeg vil senere fremme merknader til denne arealdelen der det altså planlegges forurensende oppdrettsanlegg i og i umiddelbar nærhet av regulerte gyteplasser, jfr arealplanen.

Det er fylkeskommunen som til slutt skal behandle søknaden fra Hofseth Aqua AS. Dette etter at Stranda kommune har sendt sin høringsuttalelse og bl.a. Fylkesmannen har gitt sin uttalelse vedr. mulig forurensing.

I tidligere uttalelser i liknende saker har Fylkesmannen vært bekymret for skader på lakse- og sjøørretstammen i Storfjorden. Likeledes korallforekomstene. Lakselus fra oppdrettsfisk og rømt oppdrettsfisk smitter villlaks og ørret. Dette er dødelig for villfisken. Som igjen logisk sett medfører mindre fisk inn i elvene her på Sunnmøre.

På ovenstående grunnlag må aktuelle areal avsatt til lakseoppdrett trekkes ut av forslaget til arealplan.

Anlegget gir ingen økonomiske fordeler for kommunen.

Tvert om skaper anlegget , rett under Skafjellet, store ulemper for kommunen og for folket her som eier og er glad i denne flotte fjorden.