Førstegongstenesta kan bli på 16 månader

Førstegongstenesta kan utvidast til 16 månader i kompetansekrevjande stillingar, meiner landmaktutgreiinga.
innenriks

I ein statusrapport som vart lagt fram måndag, gjekk brigader Arild Brandvik gjennom korleis Forsvaret bør sjå ut i framtida.

Mellom anna går utgreiinga inn for å leggje om førstegongstenesta.

– Det bør vurderast å differensiere lengda på førstegongstenesta. For personell i kompetansekrevjande stillingar bør ho utvidast til 16 månader, sa Brandvik.

Dette bør gjelde personell i reserveavdelingane i Hæren.

Personell i mindre kompetansekrevjande stillingar bør ha 12 månaders teneste, som i dag, og bør deretter overførast direkte til Heimevernet, blir det foreslått i utgreiinga.

– Ei utfordring kan vere at lengda på førstegongstenesta blir forskjellig. Somme vil gjennomføre ei førstegongsteneste på 16 månader og dermed få ein høgare belastning på kort sikt. Andre vil gjennomføre 12 månaders førstegongsteneste for deretter å gjennomføre resterande vernepliktstid i Heimevernet fram til fylte 44 år. Ordninga inneber likevel ingen endringar i tenestepliktlengda på 19 månader, heiter det.

(©NPK)