Noreg forlengjer grensekontroll med seks månader

Noreg forlengjer grensekontrollen på ferjekaiar med seks månader til 11. mai 2018, opplyser justisminister Per-Willy Amundsen (Frp). Grunnen er terrorfare. 
innenriks

Kontrollen gjeld ferjer som kjem til Noreg frå Danmark, Sverige og Tyskland.

– Noreg er på same måten som Tyskland, Frankrike, Austerrike og Danmark uroleg for terrortrusselen i Europa og mange migrantar med uavklart identitet i Schengen-området. Vi vil difor framleis ha personkontroll på indre Schengen-grense også etter 11. november, seier Amundsen.

Noreg innførte den ekstraordinære grensekontrollen i kjølvatnet av flyktningkrisa i 2015, med heimel i artikkel 29 i den såkalla grensekodeksen for Schengen-området. Den offisielle grunngjevinga har vore manglande kontroll på yttergrensa til EU i Hellas.

I mai kunngjorde EUs innvandringskommissær Dimitris Avramopoulos at han ikkje ville tillata fleire forlengingar av denne forma for grensekontroll.

Noreg går difor over til artikkel 25 og 27 i grensekodeksen som heimel. Desse paragrafane opnar for mellombels grensekontroll når det oppstår alvorlege tryggingstrugslar.

Den juridiske ommøbleringa er nødvendig for å kunna halda fram med grensekontrollen når det noverande regime går ut den 11. november.