Tvangslovutvalet foreslår ei ny felleslov for all tvangsbruk

Ei ny felles lov om bruk av tvang innan helse- og omsorgstenesta er blant forslaga frå tvangslovutvalet. Utvalet vil òg forby bruk av reimer.
innenriks

Helseminister Bent Høie (H) fekk tysdag overlevert rapporten frå utvalet som har gjort ein gjennomgang av reglane for bruk av tvang i helse- og omsorgstenesta.

– Dagens reglar om tvang er uoversiktlege og kan skape uvisse blant pasientar og behandlarar. Vi treng reglar som tar utgangspunkt i behovet til pasienten og brukaren, og som er til hjelp i arbeidet med å få mindre og riktigare bruk av tvang. Denne utgreiinga legg grunnlaget for det, sa Høie då han fekk overrekt utgreiinga.

Reglane om tvang er knytt opp mot ulike diagnosar og ulike pasient- og brukargrupper. Dei er spreidde over fire ulike regelsett, men utvalet ønsker å innføre ei felles tvangslov for helse- og omsorgstenesta, fjerne reglar som er diagnosespesifikke og innføre klarare og strengare reglar for inngrep i nødsituasjonar.

Utvalet vil òg forby bruk av mekaniske innretningar som hindrar rørslefridommen i behandlinga i det psykiske helsevernet. Utvalet ønsker altså å setje ein stoppar for bruk av til dømes reimer.

Fleirtalet foreslår òg å halde oppe ein snever tilgang til tvangsmedisinering i behandlinga av psykiske lidingar og ein snever heimel for bruk av elektrokonvulsiv behandling (ECT) – tidlegare kalla elektrosjokkterapi – utan tvang som eit livreddande tiltak.

Innstillinga, som no skal ut på høyring, er ikkje einstemmig. To av medlemmene til utvalet har lagt ned ein generell dissens.

Utvalet har vore leidd av professor Bjørn Henning Østenstad ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen.

(©NPK)