Bustadprodusentar bekymra for redusert bustadbygging

Igangsetjinga av nye bustader låg i juli 25 prosent under fjoråret og heile 41 prosent under i august, viser tal frå Boligprodusentenes Forening.
innenriks

– Sjølv om det erfaringsmessig kan vere svingingar i bustadtala i sommarmånadene, er vi bekymra over markant fall i igangsetjinga av nye bustader, seier administrerande direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.

Han seier salet låg 44 prosent over fjoråret for juli og 11 prosent under fjoråret for august.

– Summert opp for perioden januar til august 2019 finn vi at salet av nye bustader er på nivå med same periode i 2018. Men tilsvarande tal for igangsetjinga viser 17 prosent nedgang samanlikna med 2018, seier Jæger.

Dei siste tolv månadene er det selt 27.406 bustader, og sett i gang 26.949 bustader her i landet.

Det er særleg svake tal for igangsetjing av leilegheiter, som går ned 27 prosent så langt i år, medan einebustader og småhus fell høvesvis 4 og 2 prosent.

– Vi ser at igangsetjinga fell sjølv om salet held seg stabilt. Det svekker òg igangsetjinga at bankane har auka kravet til førehandssal i nye prosjekt, seier Jæger.

Finanstilsynets forslag om innstramming av boliglånsforskriften vil ytterlegare svekke tilførselen av nye bustader, antar Jæger.

(©NPK)