Inga stemning for å utvide jobbrett for ureturnerbare

Mange politikarar reagerer på at Gunnar Stålsett risikerer fengsel for å ha gitt ein ureturnerbar asylsøkar jobb. Men forslag om å endre lova får lita støtte.
innenriks

SV foreslår torsdag at asylsøkarar som ikkje kan returnerast til heimlandet, skal få rett til å jobbe.

Forslaget er brennaktuelt sidan tidlegare Oslo-biskop Gunnar Stålsett 19. desember må møte i retten for å ha nytta ulovleg arbeidskraft. Stålsett har hatt ein ureturnerbar asylsøkar tilsett hos seg i fleire år.

Men SV får verken med seg Arbeidarpartiet eller Senterpartiet på laget.

– SVs forslag kan lesast som at dei som motset seg retur, kan få arbeide. Det er Ap mot, seier partileiar Jonas Gahr Støre til NTB.

– Å gi generell tilgang til mellombels arbeidsløyve, slik SV foreslår, er ikkje aktuelt for Sp, seier den parlamentariske leiaren av partiet Marit Arnstad.

Opning i dag

Støre vil i debatten på torsdag i Stortinget be statsråden forsikre om at avgjerda i dagens lovverk som sikrar at reelt ureturnerbare asylsøkarar har moglegheit til arbeid for livsopphald, blir følgt.

Dette gjeld menneske som har fått avslag på opphald, som er opne for retur, opne om identiteten sin og samarbeider med styresmaktene, men av ulike årsaker ikkje kan returnere, seier Støre.

– Vi føreset at det gjeldande lovverket fungerer. Det viktige for oss er at dei menneska som reelt sett ikkje kan returnere, skal ha moglegheit til å arbeide, seier Ap-leiaren.

Vil ha gjennomgang

Samtidig foreslår Sp at Stortinget ber regjeringa «gjennomgå forbudet mot midlertidig arbeidstillatelse til ureturnerbare asylsøkarar og vurdere en differensiering av regelverket blant annet for statsløse og eldre asylsøkere».

Partiet tar òg til orde for å be regjeringa «gjennomføre en levekårsundersøkelse for eldre ureturnerbare asylsøkere». Arnstad seier partiet er opptatt av å ha kontroll på innvandringa, men samtidig av at dei som allereie er i Noreg, skal behandlast rettferdig.

Også Støre understrekar:

– Det er viktig for stillinga til asylinstituttet at dei som er trua med forfølging eller skal ha opphald på humanitært grunnlag, får bli. Dei som får avslag, må returnere.

– Må endre lova

Saka har sett både Venstre og KrF i skvis. Venstre-topp Abid Raja har varsla at han vil fremje forslag i Stortinget om å endre lova.

– Viss nokon gir ein asylsøkar i Noreg arbeid, sjølv om vedkommande ikkje har arbeidsløyve, bør ikkje konsekvensen vere fengsel, sa Raja til NTB før helga.

KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad seier i ein Facebook-video at KrF lenge har kjempa for moglegheitene til ureturnerbare asylsøkarane til å jobbe. Han seier sakene med Stålsett og bedriftsleiaren Arne Viste, som i oktober vart dømd for å ha tilsett asylsøkarar utan lovleg opphald i Noreg, har aktualisert temaet.

– Alle skal vere like for lova. Men dette viser at vi må halde fram med å kjempe for at lova skal endrast, slik at papirlause, ureturnerbare asylsøkarar skal få moglegheit til å kunne få arbeidsløyve og bidra i samfunnet, seier Ropstad.

NTB har likevel ikkje fått stadfesta korleis Venstre og KrF vil stemme når SVs forslag kjem opp i Stortinget torsdag. Frå Frps innvandringspolitiske talsperson på Stortinget, Jon Helgheim, er bodskapen klart:

– Ulovlege innvandrarar skal ikkje påskjønnast med rettar, skriv han på Facebook.

(©NPK)