Trygdeskandalen får følgjar – Nav-topp går av

Fem veker etter at trygdeskandalen vart offentleg kjend kjem den første avgangen i Nav-leiinga. Kjersti Monland går måndag av som ytingsdirektør i Nav.
innenriks

– Eg har komme fram til at det er både nødvendig og riktig å sette på ein ny leiar som kan ta dette viktige arbeidet vidare, og dessutan styrke krafta til avdelinga i denne kritiske fasen, seier Monland sjølv.

– Alle oppgåver i avdelinga og linja må kunne takast vare på på ein tilfredsstillande måte, både mot departementa, leiinga i Nav og omverda, legg ho til.

Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) skriv sjølv i ei pressemelding at Nav dei siste vekene har fått kraftig kritikk for handteringa si av EØS-regelverket knytt til kontantytingar. Det blir òg erkjent at tilliten til Nav er kraftig svekt, og at mange tilsette i Nav no har ein vanskeleg arbeidskvardag.

– Som ytingsdirektør erkjenner eg at dette arbeidet burde vore løyst annleis, og vi burde gjort det raskare, skriv Monland i ein e-post til Dagbladet.

Bjørn Lien ny direktør

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) ønsker ikkje å kommentere saka overfor NTB, men viser til Nav.

Nav-direktør Sigrun Vågeng seier ho forstår Monlands val, men er samtidig glad for at ho vil halde fram med å bruke kompetansen og kapasiteten sin «til beste for utviklingsarbeidet i organisasjonen».

– Kjersti stiller seg òg til rådvelde for å bidra med avklaring og kunnskap inn i det vidare arbeidet med EØS-saka, seier Vågeng.

Direktør Bjørn Lien i Nav Innlandet vil fungere som ytingsdirektør frå måndag og inntil ei permanent løysing er på plass. Han har òg tidlegare jobba som fylkestrygdedirektør i Hedmark.

Vågeng og Hauglie sit

Både Vågeng og Hauglie har vore under eit veldig press etter at trygdeskandalen vart kjend. 28. oktober opplyste dei to, saman med avtroppande riksadvokat Tor-Aksel Busch, om at Nav sidan 2012 har feiltolka ei EU-forordning som gir rett til å ta med seg trygdeytingar til andre EØS-land.

Minst 85 personar kan vere uriktig dømde for trygdesvindel på grunn av dette, og minst 2.400 trygdemottakarar har urettmessig fått krav om tilbakebetaling.

Hauglie gav 28. oktober uttrykk for at ho hadde tillit til Vågeng, som er 69 år og sjølv seier ho har planlagt å gå av neste år.

– Eg byrja i Nav 1. oktober 2015. Åremålskontrakten min seier eg har rett og plikt til å gå av når eg fyller 70, og det gjer eg 29. oktober 2020, altså om eitt år, sa ho til VG 1. november.

Ikkje mistillit

Raudt fremma nyleg mistillitsforslag mot Hauglie i Stortinget, men forslaget fekk berre støtte frå stortingsrepresentanten til partiet. Likevel held fleire andre parti moglegheita open for at dei på eit seinare tidspunkt kan komme til å stemme for eit mistillitsforslag.

Samtidig har statsminister Erna Solberg (H) uttrykt tillit til Hauglie, som har det overordna, politiske ansvaret for Nav.

– Eg har tillit til Anniken Hauglie, sa ho til Dagsavisen 25. november.

Saka har ført til full politisk oppvask, og det blir høyring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité 9. januar om Hauglies forklaring om saka 5. november.

Samtidig er det nedsett eit eksternt ekspertutval som skal granske saka og konkludere innan 1. juni neste år.