Ordførar positiv til ei løysing for konkursramma Kleven Verft

Kleven Verft i Ulsteinvik i Møre og Romsdal er konkurs, men ordførar Knut Erik Engh (Frp) trur på ei løysing for verftet. – Tilsette skal møte på jobb måndag.
innenriks

Konkurskravet omfattar Kleven Verft AS og dei to dotterselskapa Kleven Maritime Contracting AS og Kleven Maritime Technology AS.

– Ambisjonen vår var å utvikle Kleven og etablere selskapet vårt i Noreg, og det er derfor høgst beklageleg at vi ikkje kom til ei løysing i denne vanskelege situasjonen, seier administrerande direktør og styreleiar Tomislav Debeljak i ei pressemelding.

Jobbar med løysingar

Alle tilsette vil halde fram med å jobbe og utføre dei normale arbeidsoppgåvene sine inntil vidare. Dei blir dekte av lønnsgarantiordninga.

– Vi har fått signal om at dei tilsette skal møte på jobb måndag og at det blir jobba for å få på plass løysingar for vidare drift, seier ordførar Knut Erik Engh (Frp) i Ulstein til NRK.

Han legg til at dei prioriterer dei som ikkje har fått utbetalt lønn og feriepengar, slik at dei får det så snart som mogleg.

Verftet opplyser at kreditorane førre veke valde å seie opp låneavtalene med verftet og stengje bankkontoane til selskapet. Det skal vere ei gruppe norske bankar, saman med Innovasjon Noreg og Giek, som har sett ned foten.

Held fram med å arbeide

Kleven verft har to prosjekt i arbeid. Eit fiskefartøy blir forlengt og blir modernisert og eit forsyningsskip skal ferdigstillast, skriv Teknisk Ukeblad.

– Vi både trur og håpar på at vi kan få bygd ferdig dei to prosjekta. Det er opp til bustyret om vi kan det. Og så håpar vi at vi får nye eigarar til å satse vidare, seier tillitsvald og styremedlem Olav Høydalsvik.

Etter det TU har fått reie på, blir det jobba på fleire frontar med å prøve å stable ein norsk eigarkonstellasjon på beina. Det er likevel mange brikker som skal falle ned på riktig plass. Ikkje minst gjeld det eksisterande kundar og banksamband.

Kjøpt opp

I januar vart det kjend at det kroatiske industrikonsernet DIV Group, som er eigd av Debeljak, hadde inngått ein avtale om å kjøpe verftet av Hurtigruten.

Konsernet meiner at bankane ikkje har noko juridisk grunnlag for å stengje kontoane og har prøvd å komme fram til ei løysing.

– DIV Group har opplevd fleire hindringar under integrasjonen av Kleven, noko som gjer det svært vanskeleg å styre selskapsverksemda, seier Debeljak.

Ifølgje Debeljak vart låneavtalen sagt opp då han tok over som ny administrerande direktør 22. juni.

Uavhengig undersøking

DIV Group kjøpte Kleven i mars i år. Konsernet noterer at pandemien har ført til ein særs krevjande marknad, og det har òg vore økonomiske utfordringar knytt til eksisterande kontraktar.

– Gjennom denne korte perioden har vi forstått at ikkje alle deler målet vårt om å oppnå eit sterkt og stabilt Kleven. Som utanlandske investorar i Noreg beklagar vi, i det minste førebels, å ha vorte hindra i planane våre, uttaler Tomislav Debeljak.

Han seier at konsernet vil halde fram arbeidet med å avklare situasjonen. Dei har òg innleidd ei uavhengig undersøking for å få alle fakta på bordet.

Ifølgje Sunnmørsposten blir om lag 400 tilsette ramma av konkursen.