Talet på arbeidssøkjarar fall med 83.000 i juni

Ved utgangen av juni var det registrert 272.400 heilt arbeidslause, delvis arbeidslause og arbeidssøkjarar på tiltak. Det utgjer 9,6 prosent av arbeidsstyrken.
innenriks

Talet er 83.000 lågare enn ved utgangen av mai.

I alt 136.000 personar var registrerte som heilt arbeidslause ved utgangen av juni. Det utgjer 4,8 prosent av arbeidsstyrken.

Tek ein med arbeidssøkjarar på tiltak er talet 147.200, eller 5,2 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 125.200 personar registrerte som delvis arbeidslause.

Tal frå Nav viser at 53.600 av dei heilt arbeidslause er permitterte, medan det same gjeld for 90.300 av dei delvis arbeidslause. Dei permitterte utgjer til saman 5,1 prosent av arbeidsstyrken.

Færre heilt permitterte

– Talet på arbeidslause held fram med å falle. Det kjem i hovudsak av at mange permitterte går tilbake i arbeid. I tillegg ser vi òg ein nedgang i talet på nye permitterte. Arbeidsløysa er likevel framleis på eit svært høgt nivå samanlikna med situasjonen før krisa, seier arbeids- og tenestedirektør Kjell Hugvik.

Frå mai er 45.500 færre registrert som heilt arbeidslause, ein nedgang på 25 prosent. Nedgangen kjem i hovudsak av færre heilt permitterte. Det er no 37.200 færre heilt permitterte enn i mai. Bruttoarbeidsløysa har falle med 46.800 personar den siste månaden.

Talet på delvis arbeidslause har òg gått kraftig ned den siste månaden. Det er no 36.200 færre delvis arbeidslause enn ved utgangen av mai. Også for denne gruppa er det først og fremst nedgang i talet på permitterte. Det er 35.400 færre delvis permitterte enn i mai.

Reiseliv og transport

Den siste månaden har det vore ein nedgang i talet på heilt arbeidslause innan alle yrkesgrupper. Nedgangen var størst innan reiseliv og transport med 11.500 personar, følgd av butikk- og salsarbeid med 6.800 færre heilt arbeidslause.

Det har òg vore ein nedgang i talet på delvis arbeidslause innan alle yrkesgrupper den siste månaden. Størst nedgang i talet på delvis arbeidslause er innan butikk- og salsarbeid, og dessutan sørvisyrke og anna arbeid.

Ved utgangen av juni var talet på heilt arbeidslause høgast innan reiseliv og transport med 12,2 prosent, og lågast innan helse, pleie og omsorg med 1,4 prosent.

Nedgang i alle fylke

Talet på heilt arbeidslause har gått ned i alle fylke den siste månaden. Fylka som har hatt størst nedgang, er Nordland og Innlandet med høvesvis 31 og 30 prosent. Også talet på delvis arbeidslause har gått ned i alle fylke.

Delen heilt arbeidslause i prosent av arbeidsstyrken var ved utgangen av juni høgast i Oslo med 6,5 prosent, og lågast i Nordland med 3,4 prosent.