Tyskland øvst på ønskelista til reiselivet når Europa blir opna for nordmenn

Snart blir det klart kva land norske styresmakter meiner har god nok koronakontroll til at dei får «grønt» reiselys. Reiselivet kryssar fingrane for Tyskland.
innenriks

Innan fredag 10. juli vil kartet vere oppdatert over kva land i EØS- og Schengen-området som har ein tilfredsstillande smittesituasjon. Då blir det klart kva land nordmenn kan reise til utan å pådra seg karantene, og land som Noreg 15. juli opnar for turistar frå.

For reiselivsbedriftene er det avgjerande at det blir opna for turistar frå kontinentet i både juli og særleg i august, som er sommarferiemånaden i Europa, seier administrerande direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

– Land med om lag same smitte som Norden, med unntak av Sverige, forventar vi at det blir opna for, seier ho til NTB.

I sommar har mange nordmenn reist på ferie i eige land, men mange bur på campingplassar og små hotell, og byhotella har fått lite draghjelp. I tillegg fyk den norske fellesferien av garde i full fart.

Tyskland-krav

Særleg viktig for reiselivsbedriftene er det at regjeringa opnar for reisande frå Tyskland. Tyskarane utgjer tradisjonelt ein stor del av turistane i Noreg.

Krohn Devold meiner òg at Tyskland, som helseminister Bent Høie (H) for to veker sidan sa at var å sjå på som «grønt», peikar seg ut med omtrent dei same tala som Danmark har. Samtidig er reiselivsdirektøren oppteken av at det ikkje skal opnast for reisande til og frå land med mykje smitte i samfunnet.

– Vi trur det er ein langsiktig fordel for Noreg å vere eit land med liten smitte. Pandemien er ikkje over med denne sommaren, og å vere eit reint og tilnærma smittefritt land er ein god ting å profilere seg med utover hausten, seier ho.

Virke forventar opning

Også Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen er oppteken av at det blir opna så mykje som mogleg, men at smittesituasjonen i landa som det blir opna for, må vere forsvarleg.

Han meiner at ei Tyskland-opning vil vere viktig for norsk reiseliv, men at også ei opning for Hellas og andre land i Sør-Europa vil vere kjærkomme.

– Vi har forventningar om at det blir ei opning, men det er krevjande at desse reiseråda blir oppdaterte kvar 14. dag, seier han.

Virke opplever at smittesituasjonen i Europa kanskje er meir uføreseieleg no enn tidlegare i sommar. Det kan vere utfordrande for både reiselivsbedrifter og turistar, men for mange reiselivsbedrifter er sesongen uansett allereie køyrt, ifølgje Virke-sjefen.

Trykk hos forsikringsselskapa

For å vurdere smittesituasjonen i dei ulike europeiske landa bruker Folkehelseinstituttet tre typar kriterium i tillegg til ei heilskapsvurdering. Reisekartet blir oppdatert kvar 14. dag.

Kommunikasjonsrådgivar Andreas Bibow Handeland i Europeiske Reiseforsikring håpar at eventuelle endringar vil skje i eit overkommeleg tempo når Folkehelseinstituttet oppdaterer kartet.

– Det som kan vere ei utfordring, er dersom desse grøne lysa blir raude, seier han.

Handeland trekker fram at det enno er uklart kva som skjer dersom ein har bestilt ein to vekers ferie til eit land som «skifter farge» midt i ferien. Han understrekar samtidig at forsikringsselskapet framleis vil innrette seg etter råda og tilrådingane til styresmaktene.

SAS gjenopnar ruter

Etter fleire månader i heimlandet er mange nordmenn svoltne på utanlandstur, og flyselskapa har gjenopna fleire ruter. Sidan midten av juni har SAS nesten dobla kapasiteten til 30 fly i drift, og ytterlegare 15 fly vil bli sett i drift i juli.

Når reiseråda blir oppdaterte, følgjer truleg etterspurnaden etter, seier pressesjef John Eckhoff i SAS til NTB.

– Vi har ein beredskap til å auke kapasiteten relativt raskt. Når vi ser kva land det blir opna for, så vil vi respondere. Vi har allereie sett opp ein del ruter og har sannsynlegvis dekt marknaden for dei landa som kjem, seier han.

Kommunikasjonsrådgivar Christer Baardsen i Norwegian seier at eventuelle endringar i ruteprogrammet til flyselskapet vil avhenge av etterspurnad, reiseråda frå styresmaktene og innreiserestriksjonar, men at interessa er aukande.
(©NPK)