Politisk haust under tung koronaskugge

Den politiske hausten byr på val av ny Venstre-leiar, nye planar for klima og forsvar og meir trygdebråk. Men alt kan bli overskygd av ei ny koronabølgje.
innenriks

Både i Noreg og Europa går smittetala no i feil retning. Etter ein roleg sommar har mange nordmenn no vorte smitta av koronavirus på ferie med Hurtigruten, i festlege lag eller på utanlandsreiser.

Viss trenden held fram, vil arbeidet i regjeringa og på Stortinget også i haust bli sterkt prega av korona:

* Arbeidet med å overvake situasjonen og jobbe med tiltak må gå føre seg kontinuerleg og leggje beslag på store ressursar i regjeringsapparatet.

* Ei ny smittebølgje kan få store konsekvensar for økonomien og budsjettarbeidet for neste år.

* Andre politiske saker kan måtte nedprioriterast, blir utsett eller blir avlyst.

Endå eit koronabudsjett

Milliardane sat laust i vår i handteringa av pandemien, og situasjonen for norsk økonomi er svært uviss. Det kjem av redusert aktivitet innanlands, koronatrøbbel hos handelspartnarane våre og låg oljepris.

Finansdepartementet jobbar med nye anslag over koronakostnadene i statsbudsjettet for neste år, som blir lagt fram 7. oktober. I budsjettet må det takast høgd for nye massive utgifter ved ei ny smittebølgje.

Og sjølve budsjettprosessen blir venteleg alt anna enn enkel: Frps exit i januar lét etter seg regjeringa i mindretal og vil selje seg dyrt i budsjettforhandlingane i haust.

Samtidig står Noreg midt oppe i ei arbeidsløysekrise, og onsdag møter finansminister Jan Tore Sanner (H) partane i arbeidslivet for eit statusmøte. Der kjem forlengd permisjonsperiode til å bli drøfta – både LO, NHO og opposisjonen har kravd at koronapermitterte må kunne bli verande permittert i 52 veker.

Rotevatn favoritt

Koronautbrotet tvinga fleire parti til å utsetje landsmøta sine i vår, men 26.–27. september blir det avklart kven som etterfølgjer Trine Skei Grande som Venstre-leiar.

I motsetning til Abid Raja, Guri Melby og Iselin Nybø har Sveinung Rotevatn for lengst lansert kandidaturet sitt. Men kva trio valkomiteen i midten av august vil presentere i innstillinga si, er uklart.

11. september blir olje- og energiminister Tina Bru applaudert inn som ny Høgre-nestleiar på eit nedskalert landsmøte.

Langt større spenning er det knytt til om tidlegare Ap-nestleiar Trond Giske blir vald til ny fylkesleiar i Trøndelag Ap på årsmøtet 29. august.

Trygdeskandale og Tangen-høyring

Den politiske hausten starta brått sist veke, då utvalet som har granska trygdeskandalen, kom med den sterke kritiske rapporten sin.

Saka får eit etterspel i Stortinget i haust, først i form av ei forklaring frå arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og deretter behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Og allereie måndag må sentralbanksjef Øystein Olsen stå skulerett i Stortinget når finanskomiteen held høyring for å grave djupare i tilsetjinga av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef.

Klima og forsvar

I haust skal regjeringa dessutan leggje ein ny klimaplan for dei neste ti åra. Planen er ei oppfølging av rapporten Klimakur 2030, som inneheldt tiltak for å få til ein halvering av utsleppa i såkalla ikkje-kvotepliktig sektor innan 2030.

Samtidig må forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) innan 15. oktober komme med eit nytt forslag til langtidsplan for Forsvaret, som han i vår fekk i retur frå Stortinget.

Med vel eitt år igjen til stortingsvalet vil meiningsmålingane få stadig større merksemd utover hausten. «Den lange valkampen» blir i gang sparka med partileiardebatt i Arendal torsdag.

(©NPK)