Oslo ser til Bergen når strengare koronatiltak blir vurdert

Byrådsleiar Raymond Johansen varslar at det kan komme nye og strengare tiltak for å demme opp for auka koronasmitte i Oslo. 14 av 15 bydelar har raudt nivå.
innenriks

– Avhengig av utviklinga dei neste dagane vil vi vurdere å setje inn nye og strengare tiltak allereie neste veke, seier Johansen (Ap) i ei pressemelding.

Det er naturleg å sjå til Bergen og tiltaka som vart innførte der for å få bukt med smitteutbrotet, stadfestar helsebyråd Robert Steen overfor NTB.

Det kan bety reglar om at færre kan samlast – maksimalt ti personar privat og 50 ved offentlege arrangement – og dessutan innføring av at gjester skal legitimere seg på utestader. I tillegg kjem meir heimekontor og færre besøk ved helseinstitusjonar.

– Det dei har gjennomført av lokale tiltak når det gjeld gruppestorleik og servering, ser ut til å ha hatt positiv effekt, seier Steen.

Kommunen har ikkje talfesta kva som skal til før ei innskjerping eventuelt blir innført. Men Steen seier dei vil følgje med på nysmitte og del som testar positivt dei neste dagane.

Mange droppar munnbind

Tilrådinga om munnbind i kollektivtrafikken blir òg vidareført inntil vidare. Det er ikkje aktuelt med påbod, understrekar Steen, men han er oppteken av å finne ut av kvifor så mange ikkje følgjer oppmodinga.

– Er det økonomi? Kjennest det kleint? Tenkjer ein at tilrådinga berre varer i to veker, så det er liten vits i å kjøpe ein pakke med 50 munnbind? Dette handlar om kommunikasjon, informasjon og kunnskap. Det må vi jobbe med, seier han.

Smitte ved 20 skular

Det er stadfesta smitte blant elevar eller lærarar ved 20 skular, og dessutan i tre barnehagar. Sju av skulane er vidaregåande skular eller vaksenopplæring, medan resten av dei er grunnskular.

Ingen skular eller barnehagar har vore heilt stengde i fleire dagar. Dei ramma skulane held heimeundervisning for elevane som må sitje i karantene.

Johansen ber osloborgarar om å ta meir ansvar. Han minner om at smittespreiing òg kan få konsekvensar for dei kommunale tenestene.

Høgste smittetal sidan april

Smittesituasjonen i Bergen har vekt mykje merksemd dei siste vekene, men Helsedirektoratet er no meir bekymra for utviklinga i Oslo. Medan situasjonen ser ut til å flate ut i Bergen, er smitten stigande i Oslo.

Siste døgnet er det registrert 68 nye koronatilfelle i hovudstaden. Smittetala låg stabilt på rundt 100 nysmitta per veke i august og byrjinga av september, men førre veke steig talet til 210. Det er det høgste talet som er registrert i ei enkeltveke sidan april.

Assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad lurer på om folk ikkje heilt forstår alvoret.

– Smittetala er høge. Det er ikkje usannsynleg at Oslo blir blant dei raudaste byane i heile Europa dersom utviklinga held fram som no, seier han til NRK.

Éin av tre gir opp ukjend smitteveg

Det er i gruppa unge vaksne i 20- og 30-åra at smitten no aukar mest. Men det er òg stadfesta 76 smittetilfelle blant barn og tenåringar dei siste to vekene.

Smitten kjem først og fremst frå familie og venner eller på arbeid, men éin av tre oppgir at smittekjelda ikkje er kjend.

– Det er urovekkjande at smittesporinga ikkje klarer å identifisere smittestad for alle. Det kan bety at vi alle må bli meir merksame på kvar vi ferdast, og kven vi er saman med, seier Steen.

Testar mange

Det har dei siste vekene òg vore smitte i små klyngjer, mellom anna i kommunale bustader med tilrettelagde tenester.

Trass i auken meiner Johansen at kommunen har kontroll over situasjonen. Testkapasiteten er god, og ventetida er på maksimalt éin arbeidsdag. Det er òg mogleg å oppskalere testing viss det blir nødvendig, påpeikar han.

Førre veke vart 10.000 personar testa, men det er kapasitet til å utvide talet til 35.000 personar i veka, noko som svarer til 5 prosent av innbyggjarane i Oslo.