Dempa jobbfall i august

Talet på jobbar gjekk ned med 3,5 prosent frå august 2019 til august 2020. Dette er ein mindre nedgang enn i dei tre tidlegare månadene samanlikna med 2020.
innenriks

Etter eit bratt jobbfall i månadene etter innføringa av smitteverntiltaka mot korona i mars, stoppa jobbfallet på rundt 5 prosent i juni og juli, viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

I august 2020 var nedgangen i talet på jobbar redusert til 3,5 prosent samanlikna med same månad året før.

Ifølgje SSB betyr dette at konsekvensane av oppseiingar, langvarige permitteringar, mindre bruk av tilkallingsvikarar og færre nytilsetjingar ser ut til å ha vore mindre i august enn dei var i perioden mai-juli.

Tala viser òg at unge vaksne og ungdom er hardast ramma: Heile 30 prosent av nedgangen i talet på lønnstakarar frå august 2019 til august 2020 kom blant personar under 25 år.

SBB understrekar at statistikken er å sjå på som eksperimentell og at han er oppretta for å gi informasjon om dei store endringane som har oppstått på arbeidsmarknaden på grunn av koronakrisa. Desse store endringane medfører likevel endra uvisse i sysselsetjingsstatistikkane.

(©NPK)