OECD: Industrilanda godt i gang med å nå måla for klimafinansiering

Dei store industrilanda i verda er godt på veg mot 2020-målet om å setje av 100 milliardar dollar årleg til klimatiltak, heiter det i ein ny OECD-rapport.
utenriks

Industrilanda har forplikta seg til å setje av 100 milliardar dollar årleg mellom 2020 og 2025 for å finansiere klimatiltak i fattigare land. Det svarer til om lag 897 milliardar norske kroner.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) anslår at offentlege og private investeringar i tiltak for å hjelpe utviklingsland med å takle klimaendringane samla sett var på 71,2 milliardar dollar i 2017.

Det er ein oppgang på 21 prosent frå året før, då det vart investert 58,6 milliardar. Ifølgje OECD-generalsekretær Angel Gurría ser trenden ut til å halde fram.

– Men vi må raskt styrke innsatsen med å skaffe offentleg klimafinansiering og forbetre arbeidet med å mobilisere privat finansiering, seier Gurría.

Rapporten vart lagt fram før FNs klimatoppmøte, som skal finne stad i New York 23. september. FN-generalsekretær António Guterres blir forventa å forlange at land gjer meir for å etterleve Parisavtalens krav.

Målet i avtalen, som vart underskriven i 2015, er å halde den globale temperaturauken under 2 grader – og aller helst under 1,5 grader.

(©NPK)