Argentina: Har oppnådd avtale med kreditorar

Argentina har oppnådd ein avtale med tre store kreditorar om restrukturering av misleghalde statsgjeld på 66 milliardar dollar, rundt 600 milliardar kroner.
utenriks

Avtalen sikrar landet ei betydeleg gjeldsletting, opplyste regjeringa tysdag, ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

Argentina mislegheldt statsgjeld i mai i år for niande gong i historia til landet. I to år har landet vore i resesjon, og etter at koronapandemien braut ut, blir den økonomiske tilbakegangen anslått i år å bli på 9,9 prosent, ifølgje ein prognose frå Det internasjonale pengefondet (IMF).

Blant Argentinas kreditorar er amerikanske Blackrock, den største fondsforvaltaren i verda. Kreditorane har førebels ikkje kommentert opplysningane frå den argentinske regjeringa om gjeldsavtalen.

President Alberto Fernandez' regjering hadde sett tysdag 4. august som frist til å fullføre ein avtale med kreditorane, men regjeringa har no forskyvd datoen til 24. august for å kunne gi nok tid til å setje i verk avtalen.

– Betydeleg gjeldslette

– Avtalen vil gjere det mogleg for medlemmene i kreditorgruppene og andre obligasjonseigarar til å støtte Argentinas forslag til restrukturering av gjeld og tillate Argentina ei betydeleg gjeldslette, heiter det i ei fråsegn frå finansdepartementet.

Beløpet som avtalen omfattar, utgjer omtrent ein femdel av den totale statsgjelda i landet på 324 milliardar dollar, eit beløp som igjen utgjer rundt 90 prosent av Argentinas bruttonasjonalprodukt (BNP).

Argentina klarte ikkje å betale ei renterekning på 500 millionar dollar 22. mai på den misleghaldne statsgjelda på 66 milliardar dollar. Førre veke skulle Argentina ha betalt inn 600 millionar dollar, noko landet heller ikkje klarte.

Meir gjeld må løysast

Dei tre store kreditorgruppene, Ad hoc, Argentina Creditor Committee og Exchange Bondholder, og dessutan nokre andre store aktørar, uttalte førre månad at dei representerer ein så stor del av obligasjonane at dei ville ha vetomakt over alle avtalar. Dei avviste det til då siste forslaget til avtale frå Argentina.

Argentina har òg til hensikt å reforhandle tilbakebetalingar på eit lån på 44 milliardar dollar til Det internasjonale pengefondet (IMF).

Landet må òg finne ei løysing rundt ein gjeldspost på 41,7 milliardar dollar der betalingane har vorte sett på vent til desember neste år.

Over ein tredel av befolkninga i landet på 44 millionar innbyggjarar lever under fattigdomsgrensa. Den årlege inflasjonen er på over 50 prosent.

(©NPK)