Norddal og Stordal slår seg saman:

Dette kan bli namnet på den nye kommunen

Frå 1. januar 2020 kan Valldal og dei andre bygdene i Norddal og Stordal kome til å ligge i Fjord kommune.  Foto: Arkiv

Nyhende

Leiar Eva Hove i Fellesnemnda for Norddal og Stordal skriv i ei pressemelding at den nye kommunen skal heite Fjord.

Etter at det blei bestemt at Norddal og Stordal skulle bli ein kommune frå 1. januar 2020, har innbyggjarane blitt inviterte til å kome med namneforslag. Blant dei over 60 forslaga som kom inn, hadde halvparten ordet «fjord» i seg – anten som forstaving eller som siste del av namnet, fortel Hove.

– Eit kommunenamn skal etter retningslinene vere unikt, det betyr at ein ikkje bør velje same namn som ein annan kommune. Storfjord kommune, som er brukt som arbeidstittel, vart derfor uaktuelt å gå vidare med, seier ho.

Identitetsstyrkande

Fellesnemnda har mellom anna valt namnet Fjord kommune på grunn av det geografiske området til kommunen.

– Alle bygdene ligg ved fjorden. Namnet seier noko om kvar vi er, og kva som kjenneteiknar omgivnadene våre. Det er viktig med tanke på å styrke vår eigen identitet, og det er viktig med tanke på å synleggjere og profilere kommunen vår overfor andre, ikkje minst med tanke på reiseliv. Namnet er eit godt norsk ord med kjent skrivemåte, noko som gjer det lett å bruke. Ingen kommunar har dette namnet i dag, og namnet vil kunne stå seg i generasjonar, skriv Hove i pressemeldinga.

Nemnda har også lagt vekt på å velje eit namn som ingen av dei to kommunane har ei sterkare tilknyting til enn den andre.

Skal vidare til kommunestyra

Forslaget skal no bli drøfta i eit felles kommunestyremøte 25. august, før dei to kommunestyra skal gjere sine vedtak. Til slutt må namneframlegget bli vedteke ved kongeleg resolusjon.

– Dersom dei to kommunane er samde om namn på den framtidige kommunen, skal det mykje til at dette namnevalet ikkje vert godkjent, avsluttar Hove.