Haustferie

Måndag beste dag i haustferien

Bygar vil prege store delar av haustferien, men måndag blir bra.

Haustferie Måndag blir finaste dagen i haustferien.  Foto: Johan Behrentz

Nyhende

Vin­te­ren lar ven­te på seg, men der­som du har utandørsplanar for haustferien bør du leg­ge planane til måndag.Hele haustferieveka er pre­get av by­ge­vær med tid­vis ned­bør og sol, med unn­tak av måndag. Måndag vil det i hovudsak vere sol på Sunn­mø­re. Det opp­ly­ser me­teo­ro­log Kris­ten Gis­le­foss ved Meteorologisk institutt.


Frå tysdag av vil det bli hel­ler skiftande vær som vekslar mel­lom sol og regn.


Mak­si­mal­tem­pe­ra­tur gjen­nom veka vil lig­ge på 11- til 12 gra­der, mens mi­ni­mums­tem­pe­ra­tu­ren er usik­ker.


– Der­som det er overskygt vil mi­ni­mums­tem­pe­ra­tu­ren lig­ge på rundt 9 gra­der. Om det er klar him­mel og in­gen sky­er vil tem­pe­ra­tu­ren likevel falle dras­tisk.


Vin­te­ren lar ven­te på seg

Trass i lave tem­pe­ra­tu­ren er det in­gen fare for at vin­te­ren skal gjere sitt inn­tog.


– I låglandet på Sunn­mø­re vil ned­bø­ren kom­me som regn. Det er mogleg at det vil kom­me litt snø i høgfjellet, seier Gis­le­foss, som ikkje kan si noko om kor høgt snøgrensa ligg.