Departementet seier nei til å omgjere avslag på konsesjon

Landbruks- og matdepartementet vil ikkje realitetshandsame avslag på kjøp av landbrukseigedom i Stranda kommune.

Det nye rådhuset Øynasenteret Stranda  Foto: Bjørn Arild Hatlem

Nyhende

Konsesjonssøknaden vart handsama første gong i formannskapet i 2016, og søkjaren fekk den gong avslag på søknad om kjøp av eigedommen.

Vedtaket vart klaga inn for Fylkesmannen stadfesta avslaget i 2017, og saka vart klaga inn for departementet med krav om omgjering av avslaget.