Oreigningssaka i Hevsdalen

Purrer på kommunen for dekning av advokatutgifter

FYLKESVEGEN: Fylkesmannen har oppheva oreigningsvedtaket for å få areal til nytt kryss/bru i Hevsdalen, då saka ikkje er tilstrekkeleg opplyst og sender saka tilbake for ny handsaming. Fylkesmannen kan ikkje sjå korkje i vedtaket frå kommunestyret eller i saksinnstillinga korleis konsekvensar oreigning vil gje for vegretten grunneigarane har i Sætrevegen. foto: johan behrentz  Foto: Johan Behrentz

Nyhende

Grunneigarane som fekk medhald i oreiningssaka i Hevsdalen, purrar no på kommunen for å få dekt utgiftar til advokat.