Budsjett 2019

Betalingssatsar vatn/avløp/renovasjon/feiing/slam/brøyting

Nyhende

Miljø- og kommunalteknikkutvalet (MK) handsama onsdag gebyrsatsane for sjølvkostområdet, og tilrådinga frå MK til formannskapet er samrøystes.