Vegkrysset Antonusvegen/Bøvegen

Uroa for sikkerheita

Dårleg sikt: Vegkrysset der Antonusvegen og Bøvegen møtast er prega av dårleg sikt.  Foto: Ole Tommy Hanssen

Nyhende

Ein bebuar i området har sendt brev til kommunen og uttrykt bekymring knytt til dei trafikale utfordringane i krysset Antonusvegen/Bøvegen på Stranda. I brevet vert det peikt på ei rekke tilhøve som gjer ferdsel i vegkrysset og tilhøyrande vegar utfordrande.