Fellesmøte mellom adhocutvala i Stranda og Sykkylven

Full semje om å ta prosessen eit steg vidare

Sonderingsmøte Stranda-Sykkylven: Første møte mellom adhoc-utvala i Stranda og Sykkylven om kommunereforma, gjekk føre seg i Stranda i november. Då gjekk ein igjennom den framforhandla intensjonsavtalen frå 2016. Det vart òg stilt ei forutsetting frå Stranda si side om at ein måtte jobbe vidare for å finne ut kva takst Stranda skal ha på arbeidsgivaravgifta ved ei mogleg samanslåing med Sykkylven, noko som blir ein jobb for ei framtidig fellesnemd. arkivfoto: renate Furre henriksen-sANDVÆR 

Nyhende

Både Stranda og Sykkylven kommunestyre får sak om oppretting av fellesnemnd til handsaming i april.