Ungdomsrådet i Stranda kommune

Engasjerte ungdommar

Ungdomsrådet i Stranda kommune er ungdomen sitt organ i saker som vedkjem dei unge.

Ungdomsrådet i Stranda kommune får nærare informasjon frå Cato Andersen, einingsleiar næring og teknisk, om detaljreguleringsplanen som ligg føre for hyttefelt i Fausadalen.  Foto: Eivind Louis Helset

Nyhende

Rådet er sett saman av to representantar frå kvar av dei 4 skulane Stranda VGS, Vestborg VGS, Stranda ungdomsskule og Sunnylven Ungdomsskule. Årsmeldinga for 2018 syner at det vart halde 3 møter og 14 saker vart handsama. Ungdomane handsamar ganske ulike saker og melder sitt synspunkt inn til kommunen.