Kommunestyret er i dag samla for siste gang før sommaren.

Sjå kommunestyret direkte

Det er mange saker på agendaen på det siste kommunestyremøtet før sommaren. Konstituert fylkesmann i Møre og Romsdal, Rigmor Brøste er på besøk.
Nyhende

I dag 26. juni blir Stranda kommune meldt ut av ROBEK-registeret. Kommunen har invitert media til ei markering av hendinga under kommunestyremøtet i dag klokka 14.00.


Her kan du sjå kommunestyret på nett frå klokka 12.00.


Saksliste

048/19 – 19/6807 - Godkjenning av innkalling og saksliste.

049/19 – 19/6808 – Referatsaker

007/19 – 19/6338 – Vedtak – Lovlegklage etter § 59 i kommunelova på kommunestyresak 007/19 den 13.02.19.

008/19 – 19/6648 – Orientering – Sjøområdet i Stranda kommune – utfordringar som gjeld berekraft på sjø og land

009/19 – 19/6800 – Hellesylt Bygdetun – Val av revisor og endring av vedtekter

050/19 – 19/6432 – Stranda kommune – Årsmelding drift 2018

051/19 – 19/6039 – Stranda kommune – Rekneskap 2018

052/19 – 19/4470 – Årsmelding 2018 – Stranda Hamnevesen KF

053/19 – 19/4471 – Årsrekneskap 2018 – Stranda Hamnevesen

054/19 – 19/6110 – Stranda kai- og distribusjonshamn – framlegg til intensjonsavtale

055/19 – 19/6643 – Stranda Hamnevesen – Eigarskapsmelding

056/19 – 19/6431 – Stranda kommune – Økonomirapport 1.tertial 2019

057/19 – 19/6522 – Ringstad skule – Budsjettendring

058/19 – 19/1083 – Hevsdalen – Kostnadsoppsett

059/19 – 19/2620 – Kommunal løyving til Næringsfond 2019

060/19 – 19/6241 – Forvaltningsrapport «Oppfølging av minoritetsspråklege barn i Stranda kommune»

061/19 – 19/6494 – Eigengodkjenning – Detaljregulering for Dønheimgrenda

062/19 – 19/6759 – Gjennomgang av løypenettet i Hevsdalen – Omgjering av kommunestyrevedtak

063/19 – 19/5912 – Kristine Skarbø – Søknad om skjenkeløyve for alkoholhaldig drikk i gruppe 1 og 2

064/19 – 19/5898 – Øcal`s Pizzabar - Søknad om skjenkeløyve for alkoholhaldig drikk i gruppe 3