Ap ber Solberg bla opp for å kutte ferjeprisar

  Foto: Eivind Louis Helset

Nyhende

Regjeringa må allereie i revidert nasjonalbudsjett til våren komme med ekstraløyvingar for å få ned prisen på ferjebillettar, krev Arbeidarpartiet.

– Resultatet av den politikken regjeringa fører, er ei oppskrift på å bygge motstand mot det grøne skiftet, seier Ap-nestleiar Bjørnar Skjæran til NTB.

– Ved å sende straumretninga for elektrifisering av ferjene direkte til kystbefolkninga skaper ein berre motstand mot den viktige kampen mot klimaendringane, meiner han.

Forslaget blir fremma når forklaringa til statsminister Erna Solberg (H) om regjeringsgrunnlaget skal debatterast i Stortinget torsdag.

Medieoppslag har dei siste vekene vist at dagpendlarar og familiar som er avhengige av ferjetilbod, risikerer mange tusen kroner i ekstrautgifter på grunn av auka takstar etter nyttår. I Nordland og Møre og Romsdal har det vore protestar mot prishoppet, og Nordland droppa nyleg auken.

– Takstane må ned, rett og slett, seier nestleiarkollegaen til Skjæran i Ap, Hadia Tajik, til NTB.

«Ferjeopprør»

Ap krev no at regjeringa legg fram eit forslag om middel til fylkeskommunane for å redusere ferjetakstane og «sikre overgang til låg-/nullutsleppsferjer på ein måte som ikkje belastar utgiftene til alminneleg reisande.»

– Det har gått føre seg eit ferjeopprør i vekes- og månadsvis, der heilt vanlege familiar har vorte påførte ein ganske stor auke i utgifter som dei er nøydde til å ha, fordi dei må ta ferje for å pendle til jobben, eller dra på fritidsaktivitetar, seier Tajik.

Ho meiner regjeringa så langt berre har tvinna hender og bedt fylka ordne opp sjølv.

– Men realiteten er at regjeringa har gitt fylkeskommunane for lite pengar til å drifte oppgåvene sine og til å legge om til låg- og nullutsleppsferjer.

– Ikkje gode nok rammar

Tajik meiner regjeringa ikkje har sett fylka i stand til å gjere dei investeringane som må til for å gjere ferjeparken grønare.

– Regjeringa meiner dette er eit fylkeskommunalt ansvar, og det er vel raudgrønt styre i fleire av kystfylka?

– Det ville vore lettare for fylka å halde ferjetakstane nede viss dei hadde økonomiske rammer som gjorde det mogleg for dei, siger Tajik.

– Og det har dei ikkje fått?

– Vi meiner dei ikkje har det. Med det alternative budsjettet vårt ville dei hatt betre føresetnader. Berre i 2020 har vi lagt inn ein halv milliard meir til fylka enn regjeringa. I tillegg har vi sett av nesten 100 millionar meir til investeringar i elferjer.

Sp forslag inne

Senterpartiet har allereie foreslått å be regjeringa greie ut ein nasjonal maksimalpris for båt- og ferjebillettar i samband med revidert budsjett. Sp vil at staten fullt ut skal kompensere inntektstapa til fylka ved innføring av ei slik ordning.

Partiet har òg foreslått at staten fullt ut må ta meirkostnaden ved klimaomstilling av hurtigbåt- og ferjetrafikken i fylka.

Konfrontert med spørsmål om ferjeopprøret i Stortinget nyleg, svarte statsministeren at ferjetakstar for fylkesferjer er eit ansvar for fylkeskommunane. Ho viste til at regjeringa i 2018, i samband med omlegging til ein grønare ferjepark, sette av 100 millionar kroner meir til fylka på ferjer og endra kostnadsnøkkelen.

Statsministeren sa òg at ein enno ventar på å hauste erfaringar frå dei stadane ein har gått over til meir klimavennlege ferjer. Ho understreka òg at dette ikkje er årsaka til prishoppet i Nordland.