Minst auke i Møre og Romsdal

Sjukefråværet aukar etter korona

Møre og Romsdal var det fylket med prosentvis minst auke i sjukefråveret 1. kvartal 2020. STranda kommune har låg auke jamført med andre kommuner i fylket.

I liksakp med dei fleste andre kommuner i Møre og ROmsdal gjekk sjukefråværet opp også i STranda kommune. Arkivfoto  Foto: Colorbox

Nyhende

Sjukefråværet i Stranda kommune ligg under snittet både i Møre og Romsdal og i landet generelt. 1. kvartal 2020 var sjukefråværet i kommunen på 5,6 prosent, ei auke på 11,7 prosent frå 1. kvartal 2019.