Sjå kommunestyret på nett

Nyhende

Sendinga kan du sjå her

Saklista for dagens møte:

038/20 - 20/6859 - Godkjenning av innkalling og sakliste

039/20 - 20/6860 - Referatsaker

040/20 - 20/6566 - Det store bildet - Prosjektrapport kartlegging av handlingsrommet for utvikling av reiselivet i Stranda kommune.

041/20 - 20/5957 - Stranda kommune - Årsmelding drift 2019

042/20 - 20/6039 - Stranda kommune - Rekneskap 2019

043/20 - 20/1777 - Årsmelding 2019 - Stranda hamnevesen KF

044/20 - 20/3691 - Stranda hamnevesen KF - årsreknskap med noter 2019

045/20 - 20/6437 - Husbanken - Budsjettendring opptak av lån til vidareformidling som startlån.

046/20 - 20/6548 - Budsjettendring eining Hab/Rehab 3043

047/20 - 20/6532 - Budsjettendring Sunnylven barnehage 2020

048/20 - 20/6535 - Økonomiapport 1.tertial 2020

049/20 - 20/5832 - Eigengodkjenning - Ringstadsætra hyttegrend område 1 og 2

050/20 - 20/6599 - Frøysa Restaurantdrift, CafeOle - Søknad om skjenkeløyve for alkoholhaldig drikk i gruppe 3

051/20 - 20/5997 - Søknad om fritak frå vervet som meddommar i Frostating lagmannsrett

052/20 - 20/6674 - Val av trafikkutval