Områdereguleringa for Geiranger

Elleve motsegner

Geiranger sentrum: Moglegheitsrommet for utvikling av Geiranger sentrum er utfordrande, all den tid krav i TEK 17 (byggteknisk forskrift journ. anm) set krav om sikkerheit mot naturpåkjenningar møter verdsarv i bygda. No er områdereguleringsplanen for Geiranger til handsaming i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. arkivfoto 

+ Abonnent

Fylkesmannen, NVE og Møre og Romsdal fylkeskommune har motsegner til områdereguleringsplanen i Geiranger.