65.000 registrerte brot på arbeidsmiljølova i sjukeheimsetaten i Oslo sidan 2013

Sjukeheimsetaten i Oslo har registrert over 65.000 brot på arbeidsmiljølova i sidan 2013. Men omfanget er avtakande, ifølgje leiaren i etaten.
innenriks

Sidan 2013 og til 1. september 2019 har det vore 65.694 registrerte lovbrot på arbeidstidsbestemmingar i sjukeheimsetaten i Oslo, skrivAftenposten.

To tredelar av alle brot kjem av ulovleg søndagsarbeid for ekstravakter. Altså at det blir arbeidd fleire søndagar på rad.

– Vi har vore tydelege på at det er den enkelte etatsdirektør som er ansvarleg for at avgjerder ikkje blir brote og at avvik blir følgt opp. Det har vore gjentatt mellom anna i etatsstyringsmøte, seier byråd Tone Tellevik Dahl (Ap) for eldre, helse og arbeid i Oslo.

Sjukeheimsetaten har rundt 4.200 tilsette, fordelt på 21 ulike sjukeheimar. Per 1. september var det registrert 4.019 brot på arbeidstidsavgjerdene i arbeidsmiljølova i etaten.

Ifølgje sjukeheimsetaten kan det reelle talet vere lågare, fordi lokale avtalar med tillitsvalde om å bruke unntaksavgjerder i lova ikkje er lagt inn i datasystema alle stadar, poengterer etaten.

Talet på brot redusert

Etatssjef Helge Jagmann i Oslo kommune meiner bildet som blir teikna er misvisande. Han påpeikar mellom anna at det har vore ein kraftig nedgang i talet på brot på arbeidsmiljølova dei siste åra etter ein langvarig og målretta innsats med å få bukt med problemet.

Eksempelvis var det 20.883 brot på arbeidsmiljølova i 2013 mot 5.745 brot i 2018. Jagmann hevdar talet på årlege brot på arbeidstidsavgjerdene er reduserte med 75 prosent sidan han byrja som etatsleiar i 2014.

Nedgangen kjem mellom anna av datasystemet GAT som har gitt betre innsikt i turnusplanlegginga på institusjonane.

– Arbeidet i etaten har gitt betydelege resultat, samtidig har vi eit stort betringspotensial for å redusere ytterlegare og komme nærare null. Vi følgjer opp dette systematisk kvar einaste månad på kvar institusjon og i leiinga i etaten, seier etatssjef Helge Jagmann i Oslo kommune til NTB.

For kort kviletid

Helseetaten driv ei rekke ulike tenester for kommunen, mellom anna legevakta, den kommunale tannhelsetenesta, psykososiale helsetilbod og rehabilitering. Etaten tilset rundt 1.200 personar.

Her var det registrert 1.460 brot på arbeidstidsavgjerdene i arbeidsmiljølova i dei seks første månadene i 2019. Brota var knytte til for kort kviletid mellom vakter, for kort kvar veke friperiode og at det vart jobba fleire søndagar på rad.

I tillegg til brota i sjukeheimsetaten, er det totalt avdekt over 15.000 brot på arbeidsmiljølova i etatane til MDG-byråd Lan Marie Berg for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

Tidlegare i år avdekte NRK at Energigjenvinningsetaten, som behandlar søpla til hovudstaden, har brote lova over 850 gonger sidan 2017.