Lovendring gjer at fleire kriminelle utlendingar kan utvisast

Frå 1. juni blir det enklare for styresmaktene å utvise utlendingar med opphaldsløyve som gjer kriminalitet i Noreg.
innenriks

Lovendringa vart vedteke i statsråd fredag og trer i kraft måndag.

– Vi utvidar moglegheita til utvising av utlendingar som har lita tilknyting til landet og som har gjort straffbare handlingar, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i ei pressemelding.

Endringane gir tilgjenge til å utvise utlendingar med mellombels og permanent opphaldsløyve for visse seksuallovbrot som i dag ikkje fører til utvising.

Det same gjeld for ulovleg væpning på offentleg stad og alvorlege trafikklovbrot.

– Det er viktig at utlendingslovgivinga ikkje har ein for høg terskel for utvising, spesielt i tilfelle der dette elles verkar som ein rimeleg og forholdsmessig reaksjon. Det er viktig for tilliten befolkninga har til innvandringsreguleringa at vi har eit regelverk som gir moglegheit for utvising i slike tilfelle, seier Mæland.

Stortinget behandla lovendringa 5. mai. Berre Raudt-representant Bjørnar Moxnes stemde imot.

(©NPK)