Forstudien til masterplan er ute på høyring

Har kartlagt utfordringane i Geiranger

Ønskjer strategi for framtida: I forstudien til masterplanen for Geiranger vert det mellom anna etterlyst planar som seier noko om korleis ein skal trekke til seg fleire fastbuande og korleis ein kan sikre seg mot fråflytting. I dag er det liten tilgang på bustader og tomter i bygda, samt få innbyggjarar i alderen 25–40 år. Det blir og vist til at talet på skulebarn i Geiranger har gått ned frå nesten 40 i 2006 til 21 i 2017. Berre ein ny borgar har kome til verda i verdsarvbygda i løpet av dei siste to åra.   Foto: Illustrasjonsfoto frå arkivet

Nyhende

I fjor vart det løyvd to millionar kroner gjennom revidert nasjonalbudsjett til ein masterplan for Geiranger.